طرح جابربن حیان

مدارس طرح جابربن حیان

نمونه های تابلوی نمایش علمی
تابلو ی پروژه تحقیق          تابلو ی پروژه مدل            تابلوی پروژه نمایش

تحقیق زمینه ای

گزیده ای از آنچه کتاب ها .مقالات و وب سایت ها درباره موضوع شمانوشته اندرا دراین قسمت ارائه کنید.

شایدلازم باشدازتمام این قسمت ازتابلوی نمایش برای ارائه تحقیق زمینه ای خوداستفاده کنید.

عنوان

یک عنوان جذاب ومرتبط بانمایش علمی خود درج کنید.


 

شرح نمایش علمی

 درمورد موضوع خود واینکه پروژه مدل .نمایش ویاتحقیق شماشما قصدنشان دادن چه چیزی راداردتوضیح دهید.


عکس ها.تصاویر ویا نمودار های خود را در این قسمت تابلویاجاهای دیگر بچسبانید.

 

نتیجه گیری

آنچه را ازپروژه خود آموخته اید ومواردی که بواسطه پروژه شمابهبودیافته اندراتوصیف کنید.(چه مواردی جواب دادوچه مواردی جواب نداد)


منابع

فهرست کتاب ها و وب سایت ها ومقالاتی که درتحقیق خوداز آنهااستفاده کرده ایدرابنویسید.


سپاس گزاری

نام افرادی که انجام پروژه به شما کمک کرده اندوتوضیح اینکه چگونه شما را کمک کرده اند.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 16:29  توسط امیدعلی گودرزی  |